Taháky nejen do češtiny!!!

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ne (3926)
 

Ano (3845)
 

Odkazy

Písničky z filmů ZDARMA

Mamma mia!, Honey, Let´s Dance a dalších mnoho hudebních a tanečních filmů...

Libimseti.cz

Založ si vlastní profil a najdi spoustu kamarádů....

Španělština pro každého

Španělská slovíčka, slovesa, fráze,diskuze,.....

MP3 zdarma

Tisíce mp3trojek zdarma!!!!!!!

AUKRO

Každý den nové zboží...od 1Kč!!

webgarden|zone

Ukázkový odkaz

Statistika

Pojmy do literatury

ALEGORIE též jinotaj, obraz nebo děj v lit. nebo výtvarném díle, mající kromě doslovného významu ještě význam druhý, přenesený. Představuje způsob nepřímého lit. nebo výtvarného zobrazení obsahů, které nemají, nemohou nebo nesmějí být z nějakého důvodu vyjádřeny přímo, je tedy dvojím denotátem se stejnou potencionální platností.
ALMANACH sborník, ročenka, kalendář obsahující příspěvky různých autorů, často poprvé publikujících. ANAFORA Verš začíná vždy stejným slovem
APOSTROFA oslovení, zpravidla obrazné ARABESKA krátký prozaický útvar jednoduché stavby a nekomplikovaného děje. Charakterizující znak lehce ironizující pohled na drobné události nebo postavy všedního prostředí.
BÁSEŇ Literární útvar skládající se ze slok, veršů, ..
BALADA lyricko-epická báseň s ponurým a spádným dějem, soustředěným k tragickému střetnutí postavy s démonickou silou (b. fantastická) nebo silou společensko mravní (b. sociální) a obsahující zpravidla proměnu, díky níž trvá a stále se obnovuje život. Balada bývá také výstižně charakterizována jako „tragédie vypravovaná ve formě písně“, spojující všecky tři druhy básnické epiku, lyriku i drama v jediné formě.
DEBUT První veřejné dílo
DRAMA Dílo určené k předvádění na jevišti(tragédie a komedie)
ELEGIE (z řec.), v antické literatuře kratší nebo delší báseň složená elegickým distichem, v Řecku původně doprovázená hrou na píšťalu, nejrůznějšího obsahu (ne tedy jako v dnešní době výhradně žalozpěv). Slovo elogos označovalo sice druh žalozpěvu, doprovázeného za nejstarších dob hrou na píšťalu, a žalozpěv vůbec, ale básně toho druhu se nám nezachovaly. Řekové řadili elegii k epice vycházejíce z hledisek formy: metrum - elegické distichon, jazyk - iónské nářečí; podle moderní poetiky ji však lze řadit k lyrice. Nejstarší elegie byly bojové výzvy spoluobčanům (Kallinos, Tyrtaios), velmi blízké embatériím. Básníci 6.stol. (Archilochos, Solón, Xenofanés, Theognis) skládali elegie obsahu reflexivního, politického apod., často s didaktickou tendencí. Tvůrcem milostné elegie byl Mimnermos (kolem 600 př.n.l.), na něho pak navázal Antimachos z Kolofónu (na přelomu 5./4. stol. př.n.l.). Helénistická doba si libovala v elegii výpravné, líčící milostné příběhy a vysvětlující původ různých zvyků; z těchto básní se nám zachovaly jen zlomky, měly však vliv na elegii římskou.
EPIGRAM původně věnování nebo nápis na budově či náhrobku; dnes útvar didaktické a reflexivní poezie, krátká (obvykle čtyřverší), často satirická báseň, vyjadřující úsečnou formou výraznou a adresnou myšlenku, obvykle složená ze dvou částí expozice a pointy.
EPILOG (z řec. epilogos, doslov) v antickém řečnictví závěrečná část řeči v dramatu závěrečný proslov k divákům, který obsahuje poučení z děje. v rétorice závěrečná řeč, doslov, zvl. u románů, dramat apod.
EPITAF nápis na náhrobku (např.: Zde leží Jiří Wolker, básník, jež miloval svět ... zemřel mlád 24 let.)
EPITETON (pl. epiteta), též básnický přívlastek, zvláštní druh kvalitativního, hodnotícího přívlastku, oživuje představu předmětu, zdůrazňuje některou vlastnost a vzbuzuje citový vztah k němu; řadí se k obrazným pojmenováním (viz tropy). epiteton constans - epiteton stálé (ocelová šavle, zlatá hvězdička, ...) epiteton ornans - epiteton zdobné (žhavý déšť, smaragdová tráva, ...)
EPOS Rozsáhlá epická báseň zpravidla vážného rozsahu
ESEJ Kratší literární útvar, který se věnuje nějaké aktuální otázce
EUFENISMUS Zjemnění slov
FEJETON literární žánr v publicistice, nepříliš rozsáhlý, který je většinou zaměřený k aktuálním problémům do běžného života
GLOSA (z řeckého glóssa/glótta = „jazyk“) je ve středověké literatuře a v exegezi poznámka na okraji nebo uvnitř textu, jejímž úkolem je blíže objasnit nebo upřesnit význam nesnadno pochopitelné pasáže či slova.
HYPERBOLA nadsázka, výrazový prostředek založený na zveličování, přehánění
LEGENDA žánr veršované nebo prozaické středověké náboženské epiky, vyprávějící o životě, skutcích, zázracích a mučednictví církevních světců.
LIBRETO (z italštiny; malá kniha) Literární podklad hudebního uměleckého díla (opery, operety, kantáty, muzikálu, baletu apod.). Libreto obsahuje námět díla, popis děje, texty jednotlivých hudebních čísel, mluvené pasáže nebo popis pantomimy.
LIDOVÉ PÍSNĚ Lidová tvorba-neznáme autora,umělá-autor znám
LYRIKA Nemá děj, vyjadřuje pocity, nálady
METAFORA nepřímé pojmenování skutečnosti na základě nějaké podobnosti (tvarové, zvukové...) PERSONIFIKACE zosobnění, přenášení lidských vlastností na věci, zvířata, rostliny...
POINTA Vtipný a překvapující závěr
PROLETÁŘSKÁ POEZIE =dělnická
PROLOG předmluva
ROMANCE Odvozeny z lidových písní románských národů
RYTMUS Záměrné uspořádání zvukových prvků (trochejský, jambický a daktilský)
RÝM Zvuková shoda na konci verše (sdružený,. střídavý, přerývaný a obkročný)
SARKASMUS zesílená ironie
SMÍCH SKRZ SLZY Spojení tragického s komickým
SONET typ básně, kde se střídají dvě sloky čtyřveršové a dvě sloky tříveršové. Celek má tedy 14 veršů. 1. čtyřverší uvádí tvrzení (teze), 2. (antiteze) protiklad prvního, obě trojverší znamenají sklad (syntézu). Nejčastěji jde o pětistopý jamb.
ŠANSON Písňová skladba, která je určena k profesionálnímu přednesu zejména v kabaretech.
UTOPIE nereálnost
ZVUKOMALBA napodobení zvuků slovy
ŽALM původně oslavné, žalostné, kajícné básně ve starém zákoně; dnes – biblický žalozpěv s náboženským motivem.
 
.