Taháky nejen do češtiny!!!

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ne (3926)
 

Ano (3845)
 

Odkazy

Písničky z filmů ZDARMA

Mamma mia!, Honey, Let´s Dance a dalších mnoho hudebních a tanečních filmů...

Libimseti.cz

Založ si vlastní profil a najdi spoustu kamarádů....

Španělština pro každého

Španělská slovíčka, slovesa, fráze,diskuze,.....

MP3 zdarma

Tisíce mp3trojek zdarma!!!!!!!

AUKRO

Každý den nové zboží...od 1Kč!!

webgarden|zone

Ukázkový odkaz

Statistika

Daň z nemovitosti

ZE STAVEB

PŘEDMĚTEM daně ze staveb jsou na území České republiky:

 • -stavby, pro které byl vydán kolaudační souhlas, nebo stavby užívané před vydáním kolaudačního souhlasu,
 • -stavby způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo stavby podléhající oznámení stavebnímu úřadu a užívané,
 • -stavby, pro které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo kolaudačnímu rozhodnutí podléhající a užívané anebo podle dříve vydaných právních předpisů dokončené,
 • -byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí(dále jen „byty“),
 • -nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí (dále jen „samostatné nebytové prostory“).

POPLATNÍKEM daně je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru.

Jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor ve vlastnictví státu, je poplatníkem daně:

 • -organizační složka státu nebo státní organizace zřízená podle zvláštních právních předpisů
 • -právnická osoba, které se právo trvalého užívání změnilo na výpůjčku podle zvláštního právního předpisu.

Od daně ze staveb JSOU OSVOBOZENY: 

 1. -stavby ve vlastnictví státu,
 2. -stavby ve vlastnictvíobce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,
 3. -stavby ve vlastnictví jiného státu užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je zaručena vzájemnost,
 4. -stavby, byty a samostatné nebytové prostory spravované Pozemkovým fondem České republiky,
 5. -stavby ve vlastnictví církví a náboženských společností státem uznaných,sloužící k vykonávání náboženských obřadů a k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností,
 6. -stavby ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností,
 7. -nové stavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob nebo byty ve vlastnictví fyzických osob v nových stavbách obytných domů, pokud tyto stavby nebo byty slouží k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých, a to na dobu 15 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž
  1. nové stavby začaly být způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu,
  2. pro nové stavby byl vydán kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí.
 8. -do zdaňovacího období roku 2007 včetně, obytné domy vrácené do vlastnictví fyzickým osobám z titulu restituce podle zvláštních předpisů,pokud nedošlo k převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké,
 9. -do zdaňovacího období roku 2007 včetně, obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, pokud byly postaveny do roku 1948 a je v nich buď nadpoloviční většina nájemních bytů, nebo byty v nich byly nejméně 15 let obsazeny též jinými uživateli než vlastníkem a osobami mu blízkými podle dřívějších zákonů o hospodaření s byty a s přikázaným nájemným, pokud nedošlo od roku 1948 k převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké,
 10. -do zdaňovacího období roku 2002 včetně, byty převedené do vlastnictví fyzických osob z vlastnictví státu, obcí a družstev podle zvláštního právního předpisu, pokud nedošlo k dalšímu převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než na osoby blízké,
 11. -stavby sloužící školám a školským zařízením, muzeím a galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním předpisem, státním archivům, knihovnám, zdravotnickým zařízením, zařízením sociální péče, nadacím, občanským sdružením zdravotně postižených občanů a dále stavby památkových veřejně přístupných objektů stanovených vyhláškou Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem kultury České republiky,
 12. -stavby sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy,
 13. -stavby sloužící výlučně k účelům zlepšení stavu životního prostředí stanovené vyhláškou Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem životního prostředí České republiky,
 14. -obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení,
 15. -stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazu ZTP, a stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazu ZTP/P,
 16. -stavby kulturních památek na dobu osmi let, počínaje rokem následujícím po vydání stavebního povolení na stavební úpravy prováděné vlastníkem,
 17. -stavby na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy, anebo změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení,
 18. -stavby ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu,
 19. -stavby ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,
 20. -stavby ve vlastnictví veřejných vysokých škol.

ZÁKLADEM DANĚ ze stavbyje výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 (dále jen „zastavěná plocha“) podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. U stavby bez svislé nosné konstrukce se půdorysem rozumí plocha ohraničená průmětem obvodu stavby dotýkající se povrchu přilehlého pozemku ve vodorovné rovině. U stavby se svislou nosnou konstrukcí se půdorysem rozumí průmět obvodového pláště stavby na pozemek.

ZÁKLADEM DANĚ z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je výměra podlahové plochy bytu v m2 nebo výměra podlahové plochy samostatného nebytového prostoru v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, vynásobená koeficientem 1,20 (dále jen „upravená podlahová plocha“).

ZÁKLADNÍ SAZBA daně činí:

 • -u obytných domů 1 Kč za 1 m2 zastavěné plochy; u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy 1 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,
 • -u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci 3 Kč za 1 m2 zastavěné plochy a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží, 1 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,
 • -u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže 4 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,
 • -u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost:
  1. sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství 1 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,
  2. sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu 5 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,
  3. sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,
 • -u ostatních staveb 3 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,
 • -u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů 1 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy.

Základní sazba daně se násobí koeficientem přiřazeným k jednotlivým obcím podle počtu obyvatel:

 • -1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
 • -1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
 • -1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
 • -2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
 • -2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
 • -3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
 • -4,5 v Praze

Daň z nemovitostí je splatná:

 • -u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období,
 • -u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.

 

Z POZEMKŮ

-PŘEDMĚTEM daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí.

-POPLATNÍKEM daně z pozemku je vlastník pozemku.

Poplatníkem daně z pozemků u pronajatých pozemků je nájemce, jde-li o pozemky:

 • -evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem
 • -spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo Správou státních hmotných rezerv, nebo
 • -převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.

Od daně z pozemků JSOU OSVOBOZENY (platí i na část pozemku):

 1. -pozemky ve vlastnictví státu,
 2. -pozemky ve vlastnictvíobce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,
 3. -pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je zaručena vzájemnost,
 4. -pozemky spravované Pozemkovým fondem České republiky,
 5. -pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou nebo její částí sloužící k vykonávání náboženských obřadů církví a náboženských společností státem uznaných,dále se stavbou nebo její částí sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností,
 6. -pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností,
 7. -pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou sloužící školám a školským zařízením, muzeím a galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním předpisem, knihovnám, státním archivům, zdravotnickým zařízením, zařízením sociální péče, nadacím a se stavbou památkových objektů stanovených vyhláškou Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem kultury České republiky,
 8. -pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbami sloužícími výlučně k účelu zlepšení stavu životního prostředí, stanovené vyhláškou Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem životního prostředí České republiky,
 9. -pozemky, na nichž jsou zřízeny hřbitovy,
 10. -pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích a chráněných krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny,
 11. -pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemky pásma hygienické ochrany vod I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat,
 12. -pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,
 13. -zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu 25 let, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě,
 14. -na dobu pěti let od nabytí účinnosti tohoto zákona zemědělské pozemky a do výměry 10 ha pozemky hospodářských lesů vydané vlastníkům na základě zvláštního předpisu, a to i v případech, kdy za tyto pozemky byly přiděleny pozemky náhradní, pokud na nich vlastníci nebo osoby blízké sami hospodaří a nedošlo k převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké,
 15. -pozemky určené pro veřejnou dopravu,
 16. -části pozemků, na kterých jsou zřízeny měřické značky, signály a jiná zařízení geodetických bodů, a pásy pozemků v lesích, vyčleněné pro rozvody elektrické energie a topných plynů,
 17. -pozemky ve vlastnictví veřejných vysokých škol,které slouží k uskutečňování akreditovaných studijních programů,
 18. -pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu,
 19. -pozemky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,
 20. -pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou; pokud obec uvedené pozemky od daně z pozemků takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše16d) obce, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, ve které současně vymezí tyto pozemky jejich parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží.

ZÁKLADEM DANĚ u:

 • -pozemků orné půdy,
 • -chmelnic,
 • -vinic,
 • -zahrad,
 • -ovocných sadů
 • -trvalých travních porostů

je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce Ministerstva zemědělství ČR

ZÁKLADEM daně u:

 • -pozemků hospodářských lesů
 • -rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb

je cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč.

SAZBA DANĚ 0,75 % platí pro pozemky:

 • -orné půdy,
 • -chmelnic,
 • -vinic,
 • -zahrad a ovocných sadů.

SAZBA DANĚ 0,25 % platí pro pozemky:

 • -trvalých travních porostů,
 • -hospodářských lesů
 • -rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb.

SAZBA DANĚ u ostatních pozemků činí za každý 1 m2 u:

 • -zastavěných ploch a nádvoří 0,10 Kč,
 • -stavebních pozemků 1,00 Kč,
 • -ostatních ploch, pokud jsou předmětem daně 0,10 Kč.

ZÁKLADNÍ SAZBA DANĚ 1,00 Kč u stavebních pozemků se násobí koeficientem:

 • -1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
 • -1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
 • -1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
 • -2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
 • -2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
 • -3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
 • -4,5 v Praze

 
.